123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Az­ja 2016

Oczy­wi­ście – plan wy­pra­wy jest bar­dzo waż­ny. Ale – naj­waż­niej­si są lu­dzie! Jak pa­mię­ta­cie – już w Syl­we­stra 2015 pró­bo­wa­liś­my skom­ple­to­wać gru­pę na wy­pra­wę do Az­ji w ro­ku 2016. Wte­dy nie za bar­dzo nam się to uda­ło. Mo­że to i dob­rze – bo dzię­ki te­mu ze­bra­ła się no­wa eki­pa. I to ja­ka!
Te­raz jest czer­wiec, bi­le­ty ma­my ku­pio­ne, za­licz­ki wpła­co­ne – nap­raw­dę je­dzie­my :-). Ale zo­sta­ło ty­le spraw do omó­wie­nia. Chy­ba trze­ba się spot­kać. Na szczę­ście mi­mo wie­lu obo­wiąz­ków uda­ło się wszyst­kim wy­go­spo­da­ro­wać wol­ny we­ek­end. I tak oto czwar­te­go czer­wca 2016 póź­nym po­po­łu­dniem je­steś­my w kom­ple­cie u Iwo­ny i Mar­ka i idzie­my na pier­wsze wspól­ne zwie­dza­nie :-). Tym ra­zem to je­szcze nie Me­kong, ale je­zio­ro Ja­ros­ła­wiec­kie, któ­re za­chwy­ci­ło nas wie­czor­ną mgieł­ką:

Jezioro Jarosławieckie.

Jest dość póź­no. W ostat­nich pro­mie­niach słoń­ca dwu­na­stu wspa­nia­łych po­zu­je do gru­po­we­go zdję­cia :-) (ja sto­ję za apa­ra­tem):

Od lewej: Iwona, Marek, Agnieszka, Adela, Ola, Violetta, Grażyna, Anna, Ewa, Joasia i Dawid.

Na na­stęp­ny dzień mamy bo­ga­ty pro­gram zwie­dza­nia. Ale – tak się nam dob­rze roz­ma­wia, że zwie­dza­nie od­ło­ży­liś­my na wy­jazd :-). I w związ­ku z tym nie ma wię­cej zdjęć ze spot­ka­nia :-). Są za to pięk­ne ma­ki, któ­re sfo­to­gra­fo­wa­łem w dro­dze po­wrot­nej:

W drodze do domu.

Je­szcze raz dzię­ku­ję Iwo­nie i Mar­ko­wi za za­pro­sze­nie i wszyst­kim ucze­stni­kom za przy­by­cie, świet­ną or­ga­ni­za­cję, sma­ko­ły­ki i pre­zen­ty :-). Na­stęp­ne spot­ka­nie na lot­nis­ku w War­sza­wie 12.07.2016. Dal­sze lo­sy wy­pra­wy śle­dźcie w dzien­ni­kach po­dró­ży:

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W