123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Turcja 2010 (przejdź do dziennika podróży)

W dniach 02-09.06.2010 r. by­liś­my w Tur­cji. Wy­lą­do­wa­liś­my w An­ta­lya, po czym au­to­ka­rem prze­je­cha­liś­my do Ala­nya. Tam zwie­dza­liś­my oko­li­ce, ale naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­cy był dwu­dnio­wy wy­pad do Ka­pa­do­cji. Zapraszam do przejrzenia zdjęć i dziennika podróży:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna

Strona główna


Środa, 02.06.10

Środa, 02.06.10

Środa, 02.06.10


Czwartek, 03.06.10

Czwartek, 03.06.10

Czwartek, 03.06.10

Czwartek, 03.06.10

Czwartek, 03.06.10


Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10

Piątek, 04.06.10Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games