123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Indie 2013 (przejdź do dziennika podróży)

W lip­cu i sier­pniu 2013 ro­ku od­by­liś­my naj­dłuż­szą jak do tej po­ry (bo aż 36 dnio­wą) wy­pra­wę do In­dii i Ne­pa­lu. Mie­liś­my zwie­dzać pół­noc­ne re­jo­ny In­dii (oko­li­ce miej­sco­wo­ści Leh), ale po­go­da po­krzy­żo­wa­ła na­sze pla­ny. Z po­wo­du ob­fi­tych desz­czy mon­su­no­wych i nie­prze­jezd­nych dróg, za­miast na pół­noc – po­je­cha­liś­my na wschód – do Kal­ku­ty. A z Kal­ku­ty – do Ne­pa­lu. Za­pra­szam do prze­jrze­nia zdjęć z tej wy­pra­wy:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna


Środa, 17.07.13

Środa, 17.07.13

Środa, 17.07.13

Środa, 17.07.13

Środa, 17.07.13


Czwartek, 18.07.13

Czwartek, 18.07.13

Czwartek, 18.07.13


Piątek, 19.07.13

Piątek, 19.07.13

Piątek, 19.07.13

Piątek, 19.07.13

Piątek, 19.07.13

Piątek, 19.07.13


Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13

Sobota, 20.07.13


Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13

Niedziela, 21.07.13


Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13

Poniedziałek, 22.07.13


Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13

Wtorek, 23.07.13


Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13

Sobota, 27.07.13


Czwartek, 01.08.13

Czwartek, 01.08.13


Piątek, 02.08.13

Piątek, 02.08.13

Piątek, 02.08.13

Piątek, 02.08.13


Sobota, 03.08.13

Sobota, 03.08.13

Sobota, 03.08.13

Sobota, 03.08.13


Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13


Nepal, 05-11.08.13

Nepal, 05–11.08.13


Poniedziałek, 12.08.13

Poniedziałek, 12.08.13

Poniedziałek, 12.08.13


Wtorek, 13.08.13

Wtorek, 13.08.13

Wtorek, 13.08.13

Wtorek, 13.08.13

Wtorek, 13.08.13


Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13

Piątek, 16.08.13Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games