123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Zjednoczone Emiraty Arabskie 2014 (przejdź do dziennika podróży)

Le­cąc w Hi­ma­la­je w 2014 ro­ku po­sta­no­wi­liś­my zna­leźć lot z prze­siad­ką w Du­ba­ju i spę­dzić tam do­bę na zwie­dza­niu. Plan uda­ło się w stu pro­cen­tach zrea­li­zo­wać. Za­pra­szam do prze­jrze­nia zdjęć z te­go wy­pa­du:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna


Niedziela, 20.07.14

Niedziela, 20.07.14

Niedziela, 20.07.14


Poniedziałek, 21.07.14

Poniedziałek, 21.07.14

Poniedziałek, 21.07.14

Poniedziałek, 21.07.14

Poniedziałek, 21.07.14Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games