123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Singapur 2016 (przejdź do dziennika podróży)

W ro­ku 2016 po­le­cie­liś­my po­no­wnie do Az­ji, aby zwie­dzić LaosIn­do­nez­ję. Ale do sto­li­cy Lao­su (Wien­tian) nie by­ło ko­rzy­stnych po­łą­czeń lot­ni­czych. Za to wzglę­dnie ta­nie by­ły bi­le­ty do Sin­ga­pu­ru. Przy­le­cie­liś­my wo­bec te­go tu je­szcze raz i oczy­wi­ście nie ża­łu­je­my te­go :-):

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna


Wtorek, 12.07.16

Wtorek, 12.07.16

Wtorek, 12.07.16

Wtorek, 12.07.16

Wtorek, 12.07.16

Wtorek, 12.07.16


Środa, 13.07.16

Środa, 13.07.16

Środa, 13.07.16

Środa, 13.07.16

Środa, 13.07.16


Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16

Czwartek, 14.07.16


Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16

Piątek, 15.07.16Komentarze: skomentuj tę stronę