123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w prawym górnym narożniku strony) oznacza, że akceptujesz pliki cookies na tej stronie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Nepal 2013 (przejdź do dziennika podróży)

Pod­czas wy­pra­wy do In­dii w 2013 ro­ku wpad­liś­my na sie­dem dni do Ne­pa­lu. Za­pra­szam do prze­jrze­nia zdjęć z te­go wy­pa­du:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna


Poniedziałek, 05.08.13

Poniedziałek, 05.08.13


Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13

Wtorek, 06.08.13


Środa, 07.08.13

Środa, 07.08.13

Środa, 07.08.13

Środa, 07.08.13

Środa, 07.08.13

Środa, 07.08.13


Czwartek, 08.08.13

Czwartek, 08.08.13


Piątek, 09.08.13

Piątek, 09.08.13


Sobota, 10.08.13

Sobota, 10.08.13


Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13

Niedziela, 11.08.13


Poniedziałek, 12.08.13

Poniedziałek, 12.08.13Komentarze: skomentuj tę stronę