123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Kenia 2010 (przejdź do dziennika podróży)

Na prze­ło­mie czer­wca i lip­ca 2010 ro­ku mia­łem przy­jem­ność od­wie­dzić (wraz z Jac­kiem i je­go sy­nem Mi­cha­łem) na­sze­go przy­ja­cie­la Mar­ka miesz­ka­ją­ce­go w Ke­nii. Ma­rek miesz­kał wte­dy nap­rze­mien­nie w Nai­ro­bi i w Ki­sa­si. W cza­sie mie­się­czne­go po­by­tu od­wie­dzi­liś­my je­go oba miej­sca za­miesz­ka­nia, a tak­że spę­dzi­liś­my kil­ka dni w Ma­sai Ma­ra. Po­ni­żej przed­sta­wia­my kil­ka zdjęć z ko­lej­nych dni tej wy­pra­wy:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Strona główna


Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10

Poniedziałek, 28.06.10


Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10

Wtorek, 29.06.10


Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10

Środa, 30.06.10


Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10

Czwartek, 01.07.10


Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10

Piątek, 02.07.10


Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10

Sobota, 03.07.10


Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10

Niedziela, 04.07.10


Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10

Poniedziałek, 05.07.10


Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10

Wtorek, 06.07.10


Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10

Środa, 07.07.10


Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10

Czwartek, 08.07.10


Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10

Piątek, 09.07.10


Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10

Sobota, 10.07.10


Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10

Niedziela, 11.07.10


Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10

Poniedziałek, 12.07.10


Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10

Wtorek, 13.07.10


Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10

Środa, 14.07.10


Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10

Czwartek, 15.07.10


Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10

Piątek, 16.07.10


Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10

Sobota, 17.07.10


Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10

Niedziela, 18.07.10


Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10

Poniedziałek, 19.07.10


Wtorek, 20.07.10

Wtorek, 20.07.10

Wtorek, 20.07.10

Wtorek, 20.07.10

Wtorek, 20.07.10

Wtorek, 20.07.10


Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10

Środa, 21.07.10


Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10

Czwartek, 22.07.10


Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10

Piątek, 23.07.10


Uzupełnienie

Uzupełnienie


Kenia 2010

Kenia 2010Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games