123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U
Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Wyprawa do Kenii - Kenia 2010

Wyprawa do Kenii – Kenia 2010Mulundi Boyz Band - Kenia 2011

Mulundi Boyz Band – Kenia 2011Lew w Masai Mara - Kenia 2011

Lew w Masai Mara – Kenia 2011Lew i antylopa - Kenia 2011    

Lew i antylopa – Kenia 2011    Taniec Masajów - Kenia 2011

Taniec Masajów – Kenia 2011Ludzie i ich środowisko - Indie 2012

Ludzie i ich środowisko – Indie 2012Noc na Saharze - Maroko 2013

Noc na Saharze – Maroko 2013Wagah Border - Indie 2014    

Wagah Border – Indie 2014    Sadzenie ryżu - Kambodża 2015

Sadzenie ryżu – Kambodża 2015Wytwarzanie papieru ryżowego - Wietnam 2015

Wytwarzanie papieru ryżowego  – Wietnam 2015